OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Poradenstvo

Oslobodenie od poplatku za používanie diaľnic pre osoby s ŤZP - držiteľov parkovacích preukazov od 1. januára 2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľnic osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb. O oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ktoré sú držiteľmi parkovacieho preukaz, ktorý im vydal príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Doteraz od diaľničnej známky boli oslobodení iba tí , ktorí bolo poberatelia peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (tzv. príspevok
na benzín).

Ako postupovať pri žiadosti?

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a spolu s predložením kópie príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie potvrdenia o oslobodení od úhrady diaľničnej známky. Žiadosť s kópiou parkovacieho preukazu a ostatných dokladov odporúčame posielať NDS doporučene.

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:

obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresu bydliska,
štátnu príslušnosť,
číslo OP alebo pasu,
evidenčné číslo vozidla,
krajinu, kde je vozidlo registrované,
kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:
kópiu parkovacieho preukazu
kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou doporučene na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

.

Preukaz fyzickej osoby s ŤZP a preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom

Fyzickej osobe s ŤZP príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotovuje osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu, t. j. ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí. Za odkázanú na sprievodcu možno považovať fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím najskôr od dovŕšenia tretieho roku veku.

Preukaz je určený na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

Výšku zliav a výhody neurčuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale iné rezorty alebo konkrétny poskytovatelia služieb. Z prv uvedeného dôvodu odporúčame, aby sa fyzické osoby s ŤZP informovali, či napríklad  konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

 

Upozornenie: Ak fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bol vydaný preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu pred 1. januárom 2009 nebude vyhotovený preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom do 31. decembra 2013, tak preukaz, ktorý jej bol vydaný pred 1. januárom 2009 stráca platnosť 1. januára 2014, a to aj v prípade, ak bol vydaný s neobmedzenou dobou platnosti. Ak bol preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu vydaný pred 1. januárom 2009 a má obmedzenú dobu platnosti končiacu pred 1. januárom 2014, tak stráca platnosť uplynutím doby platnosti.

 

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

 

 

publikované: 07.12.2011

 

http://www.employment.gov.sk/parkovaci-preukaz-pre-fyzicku-osobu-so-zp.html

 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

                                                                             yes

Druhy jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu

Maximálna výška v €

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

8 630,42

- na kúpu druhého mechanického vozíka

1 659,70

- na kúpu druhého elektrického vozíka je

4 979,09

- na kúpu druhého načúvacieho aparátu je

331,94

Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky

8 630,42

Peňažný príspevok na úpravu pomôcky

8 630,42

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

11 617,88

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

6 638,79

- na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou

8 298,48

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

6 638,79

Úhrn peňažných príspevkov na úpravu bytu a peňažných príspevkov na úpravu rodinného domu v období siedmich rokov

6 638,79

Úhrn peňažných príspevkov na úpravu garáže v období siedmich rokov

1 659,70

                                                                          yes

 

 

Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím

 Fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. 

Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. 

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č.  8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. 

Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. 

Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.

Vodič vozidla je povinný parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený. 

Vodič vozidla s parkovacím preukazom: 

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta. 

 

Upozornenie:  Ak bolo osobe pred 1. januárom 2009 vydané „osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu“, tieto označenia platia do 31. decembra 2012, ak neuplynula doba ich platnosti alebo ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

 

O vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

                                                                                  yes

 

 

 

Dialničné známky - oslobodenie od úhrady za používanie diaľnic

Občan ZŤP/S môže užívať vymedzené úseky diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označené dopravnými značkami s motorovým vozidlom len po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií alebo ho od tejto

povinnosti oslobodzuje označenie vozidla príslušným označením.

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú útvary Policajného zboru oprávnené v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky kontrolovať dodržiavanie povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic alebo ciest pre motorové vozidlá.

V zmysle ustanovenia § 6 ods.3 písm.ch) cestného zákona sa úhrada neplatí pri motorových vozidlách na ktoré sa

občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Príspevky sa poskytujú v zmysle ustanovenia § 64 zákona č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z..

Pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru na spoločnom rokovaní v roku 1999 konštatovali, že dokladom v predmetných prípadoch, ktorým možno objektívne preukázať priznaný príspevok je

rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Vzhľadom na vyššie uvedené v prípade, že motorové vozidlo nie je označené nálepkou,ktorou sa zaplatenie úhrady preukazuje a vodič vozidla sa preukáže rozhodnutím o poskytnutí peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, hľadí sa naň ako na vozidlo, ktoré zaplatenú úhradu má.

Označenie vozidla len príslušným osobitným označením nepostačuje.

                                                                                               yes